Povered by Gransol Logistics GmbH

Predmet dohody

Predmetom dohody je doručenie balíka/zásielky pre zákazníka vlastniaceho platné zákaznícke číslo, pridelené na základe pravdivého a úplného vyplnenia REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA na našej web stránke, z pobočky firmy Gransol e.U. v Nemeku do pobočky spoločnosti Gransol, s.r.o. v Bratislave.

Potvrdením registrácie zákazník poveruje firmu Gransol na preberanie zásielok v jej nemeckej pobočke v meste Kiefersfelden (resp. v iných pobočkách).

Objednávaný tovar

Firma Gransol s.r.o. neručí za obsah doručovanej zásielky a v prípade podozrenia, že zásielka obsahuje nelegálny alebo nebezpečný tovar, bude balík aj s údajmi zákazníka odovzdaný orgánom činným v trestnom konaní na preverenie obsahu. Firma Gransol s.r.o. preto neodporúča objednávať tovar, ktorý je v rozpore so zákonmi EU a SR, DE alebo AT resp. tovar, ktorý je nebezpečný pre okolie.

V prípade, že je do pobočky v Nemecku doručovaný tovar, na ktorý treba uhradiť clo alebo iné poplatky, bude zákazník kontaktovaný. Tovar nebude prevzatý, kým zákazník neuhradí sumu potrebnú na vydanie tovaru. Zákazník je povinný uhradiť všetky náklady spojené s likvidáciou alebo spätným zaslaním balíka do miesta pôvodu.

Aby sa predišlo problémom s kontrolnými orgánmi EU, odporúčame objednávať tovar iba z bezpečných portálov, podľa možnosti v rámci EU.

V prípade, že si je zákazník vedomý možných poplatkov pri preberaní tovaru v pobočke v Nemecku, musí nás písomne (mailom) na skutočnosti upozorniť.

Firma Gransol s.r.o. neodporúča objednávať rýchlo kazový tovar - tj. potraviny, rastliny, kozmetiku, farmaceutické prostriedky resp. živé organizmy ktorých existencia by bola v priebehu doručenia ohrozená - za škody a premeškanie životnosti objednaného tovaru neručíme!

Adresa

Ako adresu doručenia zadáva zákazník adresu firmy Gransol,e.U. v Nemecku spolu so zákazníckym číslom, ktorú dostal potvrdenú e-mailom po registrácii. Firma Gransol s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu adresy doručenia v Nemecku, tak aj adresy vydania balíka v Bratislave. Zákazník je povinný udať e-mailovú adresu, na ktorú má prístup minimálne 1x za tyždeň. Zmeny v inštrukciách budú oznamované vždy na uvedenú emailovú adresu.

Zákazník je povinný zabezpečiť nadstavenie e-mailovej schránky tak, aby emaily od firmy Gransol neboli zaradené do spamu alebo ineho priečinka, ktorý nie je pravidelne kontrolovaný.

Ako fakturačnú adresu udáva zákazník svoju adresu na Slovensku.

Doba dodania

Balík bude doručený do pobočky v Bratislave najneskôr 5 pracovných dní od doručenia do pobočky v Nemecku. Zákazník je v deň doručenia informovaný o možnosti vyzdvihnutia balíka na pobočke v Bratislave. Od obdržania tejto správy je zákazník povinný vyzdvihnúť si balík do 10 pracovných dní. V prípade, že sa do 10 dní nemôže dostaviť, je zákazník povinný písomne (e-mailom) potvrdiť najbližší možný dátum prevzatia, nie však viac ako 20 pracovných dní od obdržania správy. Každý deň od 11 – 20 pracovných dní je spoplatnený sumou 0,50€.

V prípade, že si zákazník neprevezme balík do spomínanej lehoty, bude naposledy písomne (na uvedený e-mail) vyzvaný k vyzdvihnutiu balíka v priebehu nasledovných 30 dní. Ak zákazník uposlúchne poslednú výzvu a zásielku si po uhradení poplatku vyzdvihne, balík mu bude vydaný. Ak zákazník neuposlúchne výzvu a zásielku si nevyzdvihne ani po 60 dňoch od doručenia, bude balík otvorený a tovar bude užitý podľa usúdenia vedenia firmy Gransol s.r.o.

Platobné podmienky

Zákazníkovi bude vydaný balík iba na základe uhradenia dohodnutého poplatku podľa platného cenníka zverejneného na našej web stránke. V prípade, že sa zákazník dostaví k prebratiu zásielky do našej pobočky a nevyplatí dohodnutú sumu, počítajú sa mu náklady na uskladnenie podľa platobných podmienok (viď cenník).

Vrátenie dodaného balíka/objednávky

Objednávateľ musí dodržiavať podmienky pôvodného predajcu s tým, že musí mať na pamäti dobu transportu do Bratislavy (cca 7dní). Vrátenie balíka predajcovi organizuje zákazník sám na vlastné náklady, pričom môže využiť aj služby vrátenie objednávky podľa platného cenníka zverejneného na našej web stránke.

Objednávať tovary s dobou návratnosti nižšou ako 30 dní neodporúčame a za premeškanie lehoty na bezplatné vrátenie tovaru alebo iné druhy refundácie neručíme. Firma Gransol vie garantovať iba 7 dňovú lehotu doručenia z Nemecka do Bratislavy a prípadnú 7 dňovú lehotu návratu z Bratislavy do Nemecka.

Záväzky firmy Gransol

Firma Gransol zodpovedá iba za doručenie, dočasné uskladnenie zásielky a za prípadné škody na vonkajšom balení. Za chyby a škody na produkte nachádzajúcom sa vo vnútri balíka spoločnosť Gransol, s.r.o. neručí a nenesie žiadnu zodpovednosť! Za premeškanie lehoty navrátenia tovaru a iných refundácií neručíme, nakoľko nám táto informácia nie je známa pri preberaní balíka.

Záväzky zákazníka

Zákazník je povinný skontrolovať obsah objednaného balíka pri jeho prebratí. Za škody a poruchy zistené po opustení priestorov firmy Gransol, s.r.o. neručíme.

V prípade, že sa zákazník nemôže dostaviť a vyzdvihnúť balík osobne, môže nás písomne (e-mailom) informovať o osobe, ktorú poveruje vyzdvihnutím balíka. Tieto údaje musia obsahovať meno a priezvisko poverenej osoby a overiteľný údaj (ČOP, rodné číslo, číslo pasu).

V prípade, že zákazník nie je schopný poveriť osobu na prevzatie, platia vyššie uvedené podmienky doby dodania.

Zákazník nás potvrdením týchto obchodných podmienok poveruje preberať zásielky v dohodnutom mieste doručenia a následne ich doručiť na miesto vyzdvihnutia zásielky.

Nedodržanie inštrukcii resp. porušenie obchodných podmienok

V prípade, že zákazník nedodrží inštrukcie a balík nebude môcť byť identifikovaný, bude zásielka vrátená odosielateľovi. V prípade, že odosielateľ nie je známy resp. spätné zasielanie bude spoplatnené, bude balík uložený po dobu 2 mesiacov v pobočke firmy Gransol v Bratislave. Ak si zákazník balík na základe inej identifikácie nevyzdvihne, bude balík otvorený a tovar bude užitý podľa usúdenia vedenia firmy Gransol s.r.o.

we bring your stuff closer...